MOFO S.R.L

 

Tokyo : #305 2-2-18 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073
Office : 3-15-43 Inukura, Miyamae-ku, Kawasaki, Kanagawa 216-0011

Mofo Tokyo Creative. Makita Ryosuke +81 9080521262 makitaryosuke@mofomilano.com

Mofo Tokyo Account. Masaki Kato +81 8066446844 masaki.katou@mofotokyo.com

Mofo Milano Executive Producer. Luca Bonacina +39 3391422822 info@mofomilano.com

Mofo Milano Administration. Manuela Magistrelli +39 3933676961 account@mofomilano.com